Sigurna pobeda

08. july 2012. | 18:23 | Izvor: Sportske.net


Najbizarnija situacija u istoriji Olimpijskih igara dogodila se 1908. u Londonu u trci na 400 metara.

Naime, Amerikanac Džon Karpenter je blokirao domaćeg takmičara Vindama Halsvela tokom trke što je u SAD bilo dozvoljeno, u Evropi nije. Zbog ovog poteza, MOK je naložio da trka bude ponovljena.

Karpenter nije želeo da ponovo trči,  on je u prvoj trci osvojio zlato, a i ostali takmičari, dvojica Amerikanaca su se sa njim solidarisala. Tako je na startu Vindam Halsvel ostao sam pa je džogirao 400 metara i osvojio zlato, bez konkurencije…

Facebook komentari 

Informacije o komentarima

Poštovani čitaoci, sportske.net neće obljavljivati komentare koji vređaju nečiju ličnost, predstavljaju poziv na nasilje, versku, rasnu i svaku drugu netrpeljivost.
Takođe, neće se objavljivati informacije koje pozivaju na vršenje krivičnih dela, ali i optužbe da je neko drugi izvršio krivično delo.
Neće biti pušteni komentari sa psovkama, pogrdnim obraćanjem drugim čitaocima.
Ne objavljujemo ni kritike na račun drugih medija, izuzev sportske.net.
Ako neki komentar takvog tipa bude "prošao", molimo vas da nas obavestite kako bi isti bio uklonjen.
Za komentare koje su ostavljeni na Facebook-u, Sportske.net ne snosi odgovornost niti ih moze obrisati jer su vlasnistvo autora istih. Autori komentara snose zakonsku odgovornost za sadrzaj svojih komentara. Sportske.net jedino moze autora komentara koji krse pravila banovati tako da ih na Sportske.net ne mogu videti posetioci koji nisu Facebook prijatelji sa autorom.
Sadržaj vaših komentara ne označava stav urednika i novinara portala sportske.net, već isključivo autora komentara.
Pozdrav i vodite računa, jer nam je do vašeg mišljenja veoma stalo.